در صورت عقد قرارداد، نقشه ها توسط شرکت پرشیا برای نصب و لوله کشی ارائه می شود و راه اندازی در مرحلۀ‌ اول و آموزش پرسنل برای راه بری درست و بکارگیری کمپرسور بصورت رایگان ارائه خواهد شد.